Polityka prywatności Oknovid Sp. z o.o.

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje ogólne informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez Oknovid sp. z o.o. danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów i Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową oraz wszystkich środków dostępu, w tym między innymi komputerów stacjonarnych i laptopów, publicznych terminali internetowych oraz urządzeń mobilnych.

Ze względu na poważne podejście Oknovid Sp. z o.o. do kwestii dbałości o ochronę danych, priorytetem jest dla nas Państwa spokój podczas przeglądania naszej strony internetowej. Dlatego też nie musicie Państwo martwić się o ochronę swoich danych osobowych podczas przeglądania naszej strony internetowej, ponieważ odwiedziny na naszej stronie jak i przeglądanie większości informacji dotyczących spółki, jej produktów i usług odbywają się bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

Jednakże, Oknovid Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość proszenia Państwa o podanie określonych informacji, z których część może być uważana za dane osobowe. Przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej strony, jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Podstawą wszelkich praw podmiotów, danych i zasad ich przetwarzania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [(Dz.U.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)]

Administrator danych: Oknovid Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej (86-070) przy ulicy Fermowej 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000003513, NIP 554 24 19 117, REGON 092927662, Kapitał zakładowy opłacony w całości: 50 000,00 PLN

II. Zakres, cel pozyskiwania oraz okres przechowywania danych osobowych

We wspomnianych powyżej sytuacjach, pozyskiwaniu będą podlegać dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, nazwa firmy, kraj, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres e-mail, dane dot. zamówień, zleceń, reklamacji oraz dane zebrane poprzez tzw. pliki cookies (ciasteczka). Każdorazowo określany i przetwarzany będzie tylko niezbędny zakres danych.

Jeśli nie będą chcieli Państwo podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze istnieje możliwość kontaktu osobistego lub telefonicznego.

Oknovid Sp. z o.o. ma prawo wykorzystywać gromadzone dane osobowe do następujących celów:

a) zapewnienia najwyższej atrakcyjności treści prezentowanych na stronie
internetowej,
b) badań i analizy rynku, klientów, produktów i usług,
c) świadczenia usług za pośrednictwem strony,
d) obsług zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej,
e) prowadzenia dokumentacji wewnętrznej,
f) działań marketingowych, o ile Użytkownik wyraził zgodę,
g) organizacji działań promocyjnych,
h) rekrutacji,
i) prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Oknovid Sp. z o.o. zobowiązuje się unikać gromadzenia danych osobowych, które wykraczają poza zakres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany i nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż to konieczne dla realizacji podjętych działać, lub, w stosownych przypadkach, dłużej niż przez okres określony w umowie lub przepisami prawa.

III. Prawa klientów i użytkowników

Klientom oraz Użytkownikom przysługuje:

1) Prawo dostępu do danych, tj. prawo do otrzymania od Oknovid Sp. z o.o.
potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane.
2) Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także
prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
3) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze
praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Państwa
danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
5) Prawo do przenoszenia danych, tj. mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które zostały nam dostarczone jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
6) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Państwa sprzeciwu, zobligowani będziemy do zaprzestania przetwarzania danych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie będą
mieć pierwszeństwo nad Państwa sprzeciwem lub pozwalają na obronę naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczyć będzie marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
7) Prawo do usunięcia danych osobowych przez Oknovid Sp. z o.o. („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
8) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, można przesłać mailowo na adres rodo@oknovid.salamanders.pl lub pisemnie na adres Oknovid Sp. z o.o. ul., Fermowa 3, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

IV. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Udostępnianie danych osobowych możliwe jest za Państwa zgodą. W zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie Państwa dane osobowe mogą być udostępnione tylko podmiotom wskazanym niniejszych w zgodach.

Możliwe jest jednak udostępnianie Państwa danych podmiotom przetwarzającym, tj. firmom świadczącym usługi na zlecenie Oknovid Sp. z o.o., którym powierzono czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń oraz call center.

V. Cookies i powiązane

Korzystanie ze strony internetowej Administratora wiąże się z pozyskaniem danych zawartych w logach systemowych. Wykorzystywane są one w celach technicznego zarządzania serwerami oraz na potrzeby analizy przydatności funkcjonalności strony internetowej, jak i dla celów statystycznych. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają Oknovid Sp. z o.o. na wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z urządzenia końcowego, czyli jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika jest niemożliwe.

  1. Plik Cookie (ciasteczko) to zazwyczaj dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe) przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do zindywidualizowanych preferencji.
  2. Profilowanie – w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników możliwe jest profilowanie. Wyróżniane są dwa rodzaje profilowania, tj.
    a) za zgodą Użytkownika – w celu dopasowania oferty do potrzeb Użytkownika,
    b) bez zgody Użytkownika – w oparciu o prawnie uzasadniony interes w zakresie stosowanych plików cookies – w celu dopasowania treści marketingowych wyświetlanych na stronach oraz na innych
    odwiedzanych przez Użytkownika stronach do indywidualnych preferencji.
    3.Reklama banerowa i remarketing (zw. retargeting) – Administrator nie wyklucza możliwości wykorzystywania danych w celu wyświetlania tzw. reklam banerowych oraz remarketingu w celu uatrakcyjnienia oferty. W ramach reklam banerowych i remarketingu wykorzystywane są m.in. pliki cookie.

VI. Zmiany w polityce prywatności

W wyniku konieczności dostosowania do zmian przepisów prawa, rozszerzenia oferty Oknovid Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce. O wszelkich zmianach Oknovid Sp. z o.o. poinformuje Państwa za pośrednictwem naszej witryny internetowej.

VII. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszej Polityki prywatności jest prawo RP.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu.